Värdegrund och likabehandling

Normer och värden

Vi börjar varje hösttermin med vad vi kallar ”kompistema”. Då tar vi fram regler för allas trivsel och pratar med barnen om samspelet på förskolan. Vi undervisar även om mänskliga rättigheter, allas lika värde och rätten att vara sig själv. Likaså att känna sig värdefull och delaktig i beslut som rör en själv.

Alla ska under sin tid i våra förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas mot läroplanens mål. Det gäller oavsett kön, ålder, intressen och förutsättningar att lära.

Varje barn stöttas till att utveckla en god självkännedom, självkänsla och förmåga att ta ansvar för sig själv och miljön. Vi lär oss att respektera andra människor och naturen. Undervisningen tar även upp olika känslor, vad som gör att en känner dem och hur de kan ta sig uttryck i kroppen. Barnen uppmuntras till att samarbeta och hjälpa varandra. Pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen kring olika etiska dilemman och livsfrågor.

Förskolans värdegrund

Våra förskolor arbetar aktivt med att främja likabehandling. Detta gäller varje individ oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller trosuppfattning. Detsamma gäller könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning.

Diskriminering eller kränkningar ska inte förekomma i någon form på förskolorna. Om misstanke uppstår så anmäls det till huvudman och utreds omedelbart (enligt RF:s och varje förskolas rutiner för detta).

”Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Lpfö 18)

”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.” (Lpfö 18)

Aktivt lika­behandlings­arbete

Rönnbergs friskolor har gemensamma riktlinjer för aktivt lika­behandlings­arbete på våra förskolor. Dessutom upprättas årligen en lokal likabehandlingsplan på varje förskola.

Förskolan ska ge barnen möjligheter att uppleva och samtala kring alla människors lika värde och stereotypa könsmönster och värderingar. Vi ska främja förståelsen för alla människors lika värde – oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Pedagogerna granskar och kartlägger löpande utbildningen för att förebygga diskriminering och kränkningar och främja likabehandling av alla på förskolan. Pedagogerna utmanar varandra för att utöka möjligheterna för barn att utvecklas mångfaldigt i förskolan.

Barnens del­­aktig­­het och inflytande

Våra pedagoger är lyhörda för barnens frågeställningar. Vi lyssnar på och uppmuntrar aktivt barnens förslag och önskemål. Deras intressen och frågor fångas upp och används i planeringen av  utbildningen. Pedagogerna stimulerar och utmanar barnen i riktning mot läroplansmålen genom att utgå från deras egna tankar och idéer.

Flickor och pojkar ges lika möjlighet till inflytande och till att uttrycka sig, leka och lära, oberoende av kön. Vi håller samtalet om jämställdhet, genus och kön levande i både barn- och personalgrupp.

Utbildningen genomsyras av demokratiska värderingar. Pedagogerna lär barnen om demokrati, genom demokrati, för demokrati. Varje barns behov tas in och får påverka utbildningens form och innehåll. Samtidigt får barnet lära sig att samverka i grupp. Barnet uppmuntras att göra sin röst och har möjlighet att påverka utbildningen. Flera förskolor har börjat arbeta med ”barnråd”.