Utbildning och undervisning

Omsorg, utveckling och lärande

Undervisning i förskolan sker i lekfulla former och utgår från barnens intresse och behov. Genom positivt och empatiskt samspel med engagerade och lyssnande pedagoger utvecklar barnen förståelse och kunskap om såväl sig själva som sin omgivning.

Barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse och sina förmågor inom olika läroplansområden såsom språk, matematik, teknik och naturvetenskap, kreativt skapande, bygg och konstruktion samt estetiska uttryck såsom sång, dans, musik och rörelselek.

Undervisningen planeras så att varje barn får möjlighet att lära på sitt sätt utifrån sin förmåga. De undersöker och upptäcker ständigt saker i sin omgivning som fångar deras intresse och väcker förundran. I utbildningen tar vi tillvara på detta och skapar goda relationer där vi lär tillsammans och av varandra i olika sammanhang.

Språkutvecklande arbetssätt

Barns språk och kommunikationsförmåga är nära kopplad till barns identitetsutveckling och möjligheten att delta i demokratiska sammanhang. Att stötta barns språkutveckling har hög prioritet i våra förskolor. Förskolorna använder olika metoder och material som stödjer barns språkutveckling.

Exempelvis ”Före Bornholmsmodellen”, Språka med Babblarna, TAKK och bildstöd. Högläsning är ett uppskattat inslag i förskolans vardag som stimulerar barnens språkutveckling. Digitala verktyg används tillsammans med appar med böcker och filmade sagor både på de olika modersmål och svenska. Barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket i samverkan med vårdnadshavare. Modersmålsstödet syftar till att barnet ska bli aktivt två- eller flerspråkigt.

Rytmisk rörelseträning

Barns rörelseutveckling, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning är viktiga delar i utvecklingen av självkännedom och självkänsla och pedagoger som arbetar hos oss får utbildning i barns tidiga rörelseutveckling, samt spädbarnsreflexernas betydelse för barnets fortsatta utveckling. Metoden bygger på spädbarns tidiga rörelseutveckling och stimulerar barnets utveckling genom bland annat integrering av de tidiga sinnena, det vestibulära, taktila och kinestetiska sinnet, samt lillhjärnan som har stor betydelse både för barns rörelseutveckling och språkutvecklingen. Metoden används medvetet i lek och samlingar för alla barnen och extra för de barn som har behov av särskilt stöd av något slag.

Digitala verktyg och digital kompetens

Digitala verktyg såsom dator, lärplattor och projektor används sparsamt i förskolan och med ett tydligt pedagogiskt syfte. Pedagogerna använder digitala verktyg för att dokumentera utbildningen och barns lärprocesser i syfte att synliggöra och kunna utveckla utbildningen. Barnen introduceras i användning av QR-koder och analog programmering. Digitala verktyg används också till att producera böcker, bildspel, film och musik tillsammans med barnen. Pedagogerna projicerar bilder/film i större format på väggen och skapar olika upplevelser för barnen med detta.

Professionella pedagoger

Våra pedagoger strävar mot att barnen varje dag på förskolan ska möta:

  • Medforskande pedagoger med nyfikenhet som drivkraft
  • Pedagoger med en stark tro på barnen
  • Pedagoger med förmåga att skapa pedagogiska relationer
  • Pedagoger som strävar mot barnens bästa
  • Pedagoger med ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt

Våra pedagoger har hög kompetens. De utgår från barns individuella förutsättningar, förmågor och erfarenheter för att kunna möta varje barn utifrån dess behov och intressen.

En viktig del i arbetet är att stärka barnets självkänsla och självförtroende. Pedagogerna uppmuntrar barnen till utforskande och upptäckande om sig själva och sin omgivning genom lek och olika aktiviteter på förskolan. Pedagogerna ska vara goda förebilder, vara tålmodiga och stödjande och ha förmåga att möta varje barn där det är. Pedagoger förväntas arbeta för att motverka stereotypa könsroller, samt med ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt.

Pedagogerna uppmanar barnen till självständighet i vardagen och ger barnen tid att pröva att göra saker på egen hand. Material finns tillgängligt för barnen att välja själva efter intresse och lust. Genom att prata med och lyssna aktivt och lyhört till barnen vägleder de barnen till gott samspel och att ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Allt efter ålder och förmåga.

Barn gör rätt om de kan!