Trygg och säker förskola

För oss på Rönnbergs Friskolor är det viktigt att barnen alltid är trygga och säkra hos oss. Vi arbetar förebyggande och systematiskt med att skapa en trygg och säker vardag för alla som vistas på förskolan. Vår förhoppning är att du som förälder känner dig trygg med att lämna ditt barn hos oss.

Rutiner för barnens trygghet och säkerhet

På alla våra förskolor finns utarbetade rutiner och handlingsplaner för en trygg och säker förskola. När det gäller barnsäkerhet, krishantering, smittskydd och hygien har vi rutiner som följer gällande lagar och riktlinjer. Vi följer även de riktlinjer kring kemikaliehantering och miljöpåverkan som finns i varje kommun. Våra rutiner inom ovan nämnda områden ses över årligen och uppdateras efter behov.

En översikt av våra rutiner

  • Personalen tränas inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning vartannat år.
  • Personalen genomgår kontinuerligt utbildning i brandsäkerhet.
  • Barnsäkerhetsrond genomförs minst en gång per år.
  • Brandinspektion och genomgång av utrymningsplan görs årligen.
  • Tillbud och olyckor dokumenteras, sammanställs och analyseras för att förebygga att det händer igen.

Hygien och smittskydd

Vi följer nationella och kommunala lagar och föreskrifter inom miljö och hälsa, som gäller förskolor. Till exempel Folkhälsomyndighetens och 1177 Vårdguidens riktlinjer och rådgivning. Varje förskola har dokumenterade rutiner och genomför egenkontroller.

Vid övrig smitta i förskolan, såsom vid barns sjukdom, följer förskolorna Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vårdnadshavare informeras löpande om situationer av särskild vikt uppstår.