Förskolan Lärkan i Näsbydal, Täby

Förskolan Lärkan är en liten förskola som ligger i Näsbydal, nära Täby Centrum. Vi har en fin gård och fina lekparker i närområdet samt tillgång till bibliotek och kulturupplevelser på gångavstånd. Förskolan ligger mellan Roslags Näsby och Täby centrum vilket gör att det är lätt att ta sig till oss med tåg och buss.

På förskolan finns plats för totalt 30 barn som fördelas i två barngrupper. Vi arbetar för att skapa en gemenskap på förskolan som omfattar både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att varje barn ska nå sin fulla potential. I god samverkan med vårdnadshavare vill vi ge barnen förutsättning att utvecklas och lära i en positiv och stimulerande miljö. Vi tillämpar en föräldraaktiv introduktion som innebär att vårdnadshavaren är tillsammans med sitt barn de första dagarna och deltar aktivt i förskolans alla moment. Förskolan har ett föräldraråd som träffas ca 2 ggr/termin.

Varmt välkommen till oss,
Arja Sjölund, rektor

Kontakta förskolan

Förskolan Lärkan

Näsbydalsvägen 25

183 31 Täby

Rektor

Arja Sjölund

Telefon 073-516 00 42

E-post arja.sjolund@ronnbergs.se

Öppettider

Vardagar 07.00–17.30

Kontaktinfo för avdelningar
Solen

Telefon 076-945 80 55

Stjärnan

Telefon 070-798 01 37

Barnet i fokus

Barnen delas upp i två grupper. Solen för de yngsta barnen 1–3 år och Stjärnan för de äldre barnen 3–5 år. Barnen delas i mindre lek-och lärgrupper under dagen, vilket bidrar till en lugn och rofylld dag för barnen på förskolan. Pedagogerna är engagerade och nyfikna på barnens tankar och idéer och arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen, behov och erfarenheter. Tillsammans med barnen ställer vi hypoteser och utforskar olika fenomen inom läroplanens olika områden.

Vi vill lägga en grund för ett livslångt lärande och ge barnen trygghet i en lugn miljö där vi möter dem med respekt, värme och nyfikenhet. Genom leken utvecklar barnen sin sociala kompetens och känner glädje, lust och nyfikenhet. Genom att låta barnen arbeta tillsammans med andra barn i mindre grupper lär sig barnen att samarbeta.

Barn och språk

Barns språkutveckling uppmärksammas och stimuleras mycket på vår förskola. Barns språkkunskaper är grundläggande för barns övriga utveckling och dess möjligheter att senare göra sig hörd och förstådd i ett demokratiskt samhälle.

Vi använder oss av olika språkstimulerande material som t ex  ”Före Bornholmsmodellen”, Språkträna med Babblarna samt TAKK och bildstöd för att stärka den tidiga språkutvecklingen hos de yngsta barnen. Genom att pedagogerna använder ett rikt och varierat språk ökar barnens språkliga kompentens. Regelbundet besöker vi biblioteket för att låna böcker till olika projekt, pågående arbeten och lässtunder.

 

Lokaler och omgivningar

Förskolan är inrymd i bottenplan på en stor fastighet med en stor gård på baksidan. I nära anslutning till förskolan finns både skog och flera lekplatser att ta del av. Förskolans lokaler är stora och inbjudande och den pedagogiska miljön är ständigt föränderlig och anpassas utifrån barnens intresse och behov. Barnen på Lärkan möter en miljö som är varierad och utmanade. En miljö som inspirerar barnens nyfikenhet och kreativitet. En lärmiljö där material är tillgängligt och uppmuntrar barnen till att vilja våga prova nya aktiviteter, både enskilt och tillsammans med andra. En miljö där närvarande pedagoger aktivt lyssnar till barnens tankar och idéer.

Det finns en läshörna, plats för fantasilek, bygg- och konstruktion, ateljé och många andra spännande miljöer som byggs upp utifrån vad som pågår i olika projekt. Det finns material att utforska och skapa med som stimulerar barnens fantasi och kreativitet. Miljön inspirerar barnen till lek och samspel med varandra och är lockande, lärorik och utmanande för barnen.

Kost och hälsa

På Lärkan serveras barnen frukt, lunch och mellanmål. Lunchmaten beställs av en cateringfirma. Vi tar till vara på måltiden som en viktig pedagogisk möjlighet för barnen att få en positiv upplevelse av gemensam samvaro och samtal kring matbordet. Rörelse och kroppskännedom är också ett viktigt område som vi arbetar med för att stärka barns intresse för glädjen i fysisk rörelse för att må bra. Vi arbetar också medvetet med barnens tidiga sensomotoriska utveckling för att lägga en god grund.

 

Ansökan och köregler

Förskolan Lärkan följer Täby kommuns regler och riktlinjer för förskolan vad gäller ansökan, köregler och föräldraavgifter. Ansökan sker genom kommunens webbsida.

Läs vidare och gör anmälan på Täby kommuns hemsida

Förskolor med helhetssyn

Hjärta

Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

Hjärna

Kognitiv utveckling, språk­utveck­ling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och för­ståelse inom olika läroplans­områden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

Kropp

Hälsa, rörelse och näringsriktig kost.  Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

Själ

Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

Mer info om förskolan

Vi tillhör Rönnbergs Friskolor

Vår förskola är en del av Rönnbergs Friskolor AB. Vi har lång erfarenhet av att driva förskolor då Rönnbergs är en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet. Vår första förskola, Torpstugan i Spånga, startade vi redan 1993.

Våra förskolor arbetar utifrån en övergripande utbildningsidé. Läs gärna mer om vad som är gemensamt för våra förskolor i menyn på denna hemsida via länkarna Vision & utbildning samt Mer om oss.

Med helhetssyn för hjärta, hjärna, kropp och själ

Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande. Det innebär att här får både hjärta, hjärna, kropp och själ näring. Allt i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Våra mål och riktlinjer

I planeringen av vår utbildning utgår vi ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer.

Läs mer här: Styrdokument

Förskoleappen TYRA

På vår förskola använder vi appen TYRA som plattform för information och kommunikation mellan förskola och hem. Genom TYRA delas information från förskolan så att du kan se vad som sker på förskolan och följa ditt barns utveckling. Vårdnadshavare kan lägga in schema, göra frånvaroanmälan och kommunicera med barnets pedagoger.

Mer info om TYRA: www.tyra.io

Kom på besök

Du är varmt välkommen att kontakta vår rektor och boka tid för ett personligt besök.