Pedagogisk miljö

En harmonisk, stimu­ler­ande och lärorik miljö

Vi vill att förskolornas miljö ska kännetecknas av lugn och harmoni. På så sätt får barn och vuxna trygghet och arbetsro hos oss.

I en tydlig och tillåtande miljö uppmuntras barnen till att utvecklas, lära och skapa. Det sker i förskolans vardag tillsammans med andra barn, pedagoger och material.

Vår förskolemiljö är organiserad i pedagogiska stationer där barnens nyfikenhet stimuleras och utmanas. Några exempel på sådana stationer är ateljé/skapande, bygg/konstruktion och digitala verktyg. Den pedagogiska miljön anpassas utifrån olika projekt baserat på vad som pågår i utbildningen och barnens intressen för tillfället.

Utformningen av miljön i våra förskolor

För oss är dessa fem nyckelbegrepp viktiga för att skapa en trivsam och stimulerande miljö som ger varje barn förutsättningar att utvecklas.

1. Välkomnande
2. Utforskande
3. Tilltalande
4. Tydlig
5. Tillgänglig

Förskolans miljö – en grund för utbildningen

Miljön på förskolan innehåller ett grundutbud av stationer med olika material som ger barnen möjlighet till utforskande och lärande inom många områden.

På alla våra förskolor finns stationer för:

• ateljé och skapande,
• fantasilek,
• litteratur för läs- och skrivutveckling,
• bygg och konstruktion,
• digitala verktyg.

På förskolan finns också material som är kopplat till språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse och hälsa samt normer, värdegrund, likabehandling och jämställdhet. Alla barn har tillgång till samma typ av material och ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära mot läroplanens mål.

Projektmiljöer

Utifrån behov skapas tillfälliga miljöer för olika projekt. Dessa projektmiljöer möjliggör barnens undersökande och utforskande. De utformas löpande efter de behov som uppstår baserat på varje barngrupps intressen och erfarenheter. Miljöerna skapas tillsammans med barnen och är föränderliga.

Förskolans material

Material finns tillgängligt på barnens nivå så att de själva kan välja när de vill använda dem i en aktivitet. Pedagogerna är ständigt lyhörda för barnens önskemål och intressen. På så sätt anpassas miljö, material och aktiviteter utifrån barnens behov.

Barnen har alltid tillgång till material och aktiviteter som stimulerar:

• språkutveckling (böcker för läs- och skrivutveckling),
• kreativt skapande (färger, penslar, lera, tyger, naturmaterial),
• fantasilek,
• motorisk rörelselek,
• matematisk förmåga,
• bygg- och konstruktion,
• förståelse för teknik och naturvetenskap,
• hållbar utveckling och
• digital kompetens.