Klagomålshantering

Vi vill uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare som har förslag, synpunkter och/eller klagomål på utbildningen i en förskola som ingår i Rönnbergs Friskolor att framför dem så att vi kan åtgärda och förbättra utbildningen. Vi tar alla synpunkter och klagomål på allvar och vill lösa problemen där de uppstår. Vi hanterar klagomål utan dröjsmål. Nedan följer den arbetsgång som vi tillämpar vid våra förskolor.

När du som förälder/vårdnadshavare har klagomål på utbildningen i någon av förskolorna i Rönnbergs Friskolor kan du framföra dem muntligen eller skriftligen.

Steg 1

Vid våra förskolor vill vi i första hand uppmuntra till att synpunkter/klagomål på utbildningen eller dess personal tas upp direkt med den det berör.

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med rektorn. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Blankett som kan användas för att skriftligen framföra synpunkter/klagomål finns att få på förskolan (hemsidan) Det går även bra att skicka ett mail eller ringa till rektorn och framföra sitt ärende.

Steg 2

Rektorn tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktar rektorn berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Alla klagomål följs upp och dokumenteras.

Rektorn ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar.

Steg 3

Om du vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med huvudmannen.

Steg 4

Eller den förvaltning som är ansvarig för utbildningen i den kommun där ditt/dina barn går i förskola för att framföra dina klagomål.

Kommunen har enligt skollagen ett övergripande ansvar och tillsyn över alla förskolor som bedrivs inom dess kommun. Skolinspektionen är den myndighet som i sin tur har tillsyn över att kommunerna sköter sina åtaganden.

 

Med vänlig hälsning

Alexander Rönnberg

VD Rönnbergs Friskolor AB