Torpstugan

En förskola för hela barnet - hjärta, hjärna, kropp och själ.

Förskolan Torpstugan har drivits som fristående förskola sedan 1993 och var bland de första kommunala förskolorna som övergick i privat regi. Torpstugan har plats för totalt 90 barn fördelade på fyra hemvister. Barnen fördelas på bästa sätt beroende på barnantal i respektive ålder. Personalantal beräknas utifrån barnantal och behov i barngruppen. Våra hemvister är: Myran och Nyckelpigan för barn 1-2 år, Ekorren och Igelkotten för barn 3-5 år.

Ansök om plats och köregler

Förskolan använder det gemensamma system som finns för alla förskolor i Stockholm stad och ansökan sker via Stockholm stads hemsida. Därefter ansvarar förskolan själv för intagning och placering av de barn som önskar plats på förskolan via det gemensamma systemet.

Vid ledig plats ska erbjudande gå till de barn som valt att stå i kö till verksamheten. Bland dessa barn görs följande urval:

 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
 2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Förhållningssätt och pedagogik

Torpstugans utbildning utgår från en helhetssyn på människan, där hjärta, hjärna, kropp och själ får näring. Förskolans utbildning och undervisning utgår från olika styrdokument såsom FNs barnkonvention, Skollagen, förskolans läroplan (Lpfö 18) och övriga förordningar som gäller för förskolan.

Varje dag erbjuds barnen olika aktiviteter med inslag av rörelse, språk, matematik, teknik, sång och musik, skapande och naturkunskap. Utbildning och undervisning sker både i mindre grupper och individuellt, så att varje barn får möjlighet att lära på sitt sätt och efter sina förmågor.

Miljön omkring barnet är viktigt för dess trygghet, välbefinnande och utveckling. En lugn harmonisk och stressfri arbetsmiljö för barn och vuxna är en förutsättning för välmående och utveckling. Förskolan ska på bästa sätt tillgodose barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling så att barnet ges möjlighet att utveckla sina förmågor.

Förskolans värdegrund vilar på demokratiska grunder och alla människors lika värde. I samspel med andra lär sig barnen att ta hänsyn, lyssna på varandra och respektera människors olikheter och ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Barnen ges inflytande och är viktiga medskapare i det som sker på förskolan. Pedagogerna är nyfikna på barnens frågor och utmanar dem att undersöka sina hypoteser tillsammans i syfte att främja utveckling och lärande. Pedagogerna är medforskande och stimulerar barnen till vidare utforskande.

Pedagogerna strävar alltid efter att

 • vara tålmodiga och stödjande
 • uppmuntra till kreativitet, upptäckarglädje och nyfikenhet i lek och lärande
 • erbjuda olika aktiviteter och material så att barnen kan välja efter intresse och lust
 • uppmuntra barnen att ta eget initiativ i att välja aktivitet
 • förstå barnets individuella förmågor
 • möta varje barn på rätt nivå och efter dess behov
 • prata med och lyssna aktivt till barnen
 • uppmuntra barnens självständighet och låta dem göra saker på egen hand
 • sätta och hålla rimliga gränser och regler
 • vara goda förebilder

Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt till barnens förslag och önskemål. Självständighet uppmuntras genom att pedagogerna ger barnen ”hjälp till självhjälp” i olika rutinsituationer utifrån barns olika förutsättningar.

Barns språkutveckling har betydelse för barnets identitetsskapande och är ett prioriterat läroplansområde på förskolan. Barns utveckling av det svenska språket stimuleras extra mycket, samtidigt som flerspråkighet uppmuntras och barn med annat modersmål stöttas i att även utveckla det. Med ett interkulturellt arbetssätt lyfter förskolan fram olikheter och likheter från olika kulturer och samtalar kring dem i naturliga sammanhang på förskolan.

Naturkunskap, teknik och matematik är vardagliga inslag i utbildningen. Pedagogerna tar medvetet och spontant tillvara på tillfällen som stimulerar till kunskap inom och uppmuntrar till gemensamt utforskande kring olika naturvetenskapliga fenomen.

Det är daglig utevistelse året runt för alla åldersgrupper, antingen på förskolans gård eller till en park eller skog i närområdet. I skog och mark får barnen möjlighet att träna sin grovmotorik och kroppskoordination. Kroppsrörelse och sensomotorisk stimulans är en viktigt grund för den tidiga sinnesintegreringen som påverkar nervsystemet och hjärnans utveckling. Flera av pedagogerna på förskolan är utbildad i en metod kallad rytmisk rörelseträning och använder det med barnen i förskolan. Även yoga är ett vanligt inslag tillsammans med barnen.

Värdegrund

Förskolan ska stötta varje barn till att utveckla en god självkännedom och självkänsla, förmåga att ta ansvar för sig själva och miljön, samt lära sig respektera andra människor och naturen. Det är viktigt att stötta barn att lära känna sig själv och sina behov, förstå och sätta ord på sina känslor för att kunna uttrycka och hantera dem i förskolans miljö i samvaro med andra. Förskolan arbetar aktivt med att främja likabehandling utifrån individuella behov, förståelse för allas lika värde och acceptans av olikheter.

En dag på förskolan

6.30 förskolan öppnar på avd. Igelkotten
7.30-8.00 frukost
8.00 barn som kommer kl. 8.00 och senare tas vanligtvis emot ute på gårdarna
9.00 planerad aktivitet (projektarbete) / uteverksamhet
11.15-12.00 lunch
12-13 vila / läsvila eller lugnare aktivitet för de äldre barnen
13-14.00 aktivitet och lek inne eller ute
14.00 mellanmål
15-16.30 aktiviteter och lek inne eller ute
16.30 fruktstund på Igelkotten för de barn som är kvar på förskolan
17.30 förskolan stänger (vid behov stänger förskolan 18.30)

Delar av personalen har planerings- och reflektionstid på måndag och fredag förmiddag, vilket innebär att övrig personal hjälps åt att ta hand om barnen.

Föräldrasamverkan

 • Förskolan använder applikationen TYRA som informations- och kommunikationsverktyg. Där synliggör förskolan sin verksamhet till vårdnadshavare, skickar ut information och påminnelser. Varje barn har också en egen portfolio där barnets utveckling kan följas.
 • Föräldraaktiv introduktion innebär att en förälder är med på förskolan under en tredagarsperiod och deltar i de aktiviteter som sker på förskolan.
 • Föräldramöte en gång per år (hösttermin – ibland även på våren)
 • Utvecklingssamtal minst en gång per år
 • Luciafest
 • Sommaravslutning
 • Föräldrarådet på förskolan träffas en gång per termin. Rektorn är sammankallande och representanter från föräldrar och personal ingår.

Kostpolicy

I förskolans kök tillagas näringsrik och varierad mat av förskolans kokerska. Onödigt socker och tillsatser i maten undviks. Ingen mat med glutamat och/eller aspartam serveras. Barnen uppmuntras att smaka på allt, men de väljer själva vad de vill äta av det som serveras. Vatten serveras som måltidsdryck till lunchen och mjölkprodukter serveras till frukost och/eller mellanmål.

Klagomålshantering på Torpstugan

Klagomål och synpunkter på verksamheten kan lämnas muntligen och skriftligen. De framförs i första hand till personal på den hemvistelse det gäller eller där ens barn är placerat. I andra hand till rektorn. Ni kan alltid vända er direkt till rektorn med synpunkter och klagomål som gäller något på förskolan. Alla klagomål av större vikt dokumenteras. Klagomål ska hanteras skyndsamt av förskolan och återkoppling ska ges så snart som möjligt till den/de klagande.

Välkommen att kontakta oss!