Torpstugan

En förskola för hela barnet - hjärta, hjärna, kropp och själ.

Förskolan Torpstugan har drivits som fristående förskola sedan 1993 och var bland de första kommunala förskolorna som övergick i privat regi. Torpstugan har plats för totalt 90 barn fördelade på fyra hemvister. Barnen fördelas på bästa sätt beroende på barnantal i respektive ålder. Personalantal beräknas utifrån barnantal och behov i barngruppen. Våra hemvister är: Myran och Nyckelpigan för barn 1-2 år, Ekorren och Igelkotten för barn 3-5 år.

Ansökan till förskolan sker via Stockholm stads hemsida. Förskolan följer Stockholm stads regler för urval vid placering på förskolan och föräldraavgifter.

https://forskola.stockholm/kotid-och-erbjudande-om-plats/

https://forskola.stockholm/avgifter/

Förhållningssätt och pedagogik

Torpstugan vill skapa en verksamhet som utgår från en holistisk syn på barnets utveckling och stimulerar hela barnet. Det pedagogiska arbetet i verksamheten grundar sig på den nationella läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och övriga förordningar som gäller för förskolan.

I vår dagliga verksamhet arbetar vi med rörelse, språk, matematik, teknik, sång och musik, skapande och naturkunskap. Vi gör både aktiviteter i grupp och individuellt, så att varje barn får möjlighet att lära på sitt sätt och efter sina förmågor.

Miljön omkring barnet är viktigt för dess trygghet, välbefinnande och utveckling. Vi försöker skapa en lugn och harmonisk arbetsmiljö för barn och vuxna. Material finns uppställt tillgängligt för barnen att själva kunna ta fram det de vill sysselsätta sig med.

Vår ambition är att på bästa sätt tillgodose barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling så att barnet kan utvecklas till en harmonisk individ. Barnen får lära sig hur man respekterar andra människor och sin omgivning genom att vara delaktiga medskapare och ha möjlighet till inflytande i verksamheten som sker på förskolan.

Pedagogerna strävar alltid efter att

 • vara tålmodiga och stödjande
 • uppmuntra till kreativitet, upptäckarglädje och nyfikenhet i lek och lärande
 • erbjuda olika aktiviteter och material så att barnen kan välja efter intresse och lust
 • uppmuntra barnen att ta eget initiativ i att välja aktivitet
 • förstå barnets individuella förmågor
 • möta varje barn på rätt nivå och efter dess behov
 • prata med och lyssna aktivt till barnen
 • uppmuntra barnens självständighet och låta dem göra saker på egen hand
 • sätta och hålla rimliga gränser och regler
 • vara goda förebilder

Vårt mål är att anpassa miljön, med barnet i centrum, för att ge barnet möjlighet att fritt välja aktiviteter som passar dess intresse och utveckling. Barnen har möjlighet till inflytande genom att vi har ett tillåtande förhållningssätt till barnens förslag och önskemål. Vi uppmuntrar självständighet genom att ge ”hjälp till självhjälp” i en miljö där varje barns individuella behov påverkar verksamhetens utformning, samtidigt som det ger barnet erfarenhet av att samverka i grupp.

Vi vill stimulera barns språkutveckling, då den har stor betydelse för barnet identitetsskapande. Vi erbjuder extra språkstöd till barn med annat modersmål än svenska och vi lyfter fram deras kultur i olika sammanhang.

Vi vill arbeta med fokus på att stimulera barns sinnes- och rörelseutveckling då vi anser att det är oerhört viktigt för barns allsidiga utveckling av nervsystem och hjärna. Därför arbetar vi med medveten rörelseträning minst en gång i veckan i alla barngrupper, både i mindre och större grupper. Flera av personalen på förskolan är utbildad i en metod som heter rytmisk rörelseträning.

Daglig utevistelse är självklart för oss och vi går ofta till skogsgläntor där själen får ro och barnet ges rika tillfällen till att uppleva naturens olika skiften. Naturkunskap, teknik och matematik är naturliga inslag i vår verksamhet då vi tar tillvara på tillfällen i vardagen som stimulerar till kunskap inom dessa områden.

Personalen på varje avdelning planerar den pedagogiska verksamheten utifrån mål och riktlinjer i förskolans läroplan, med hänsyn till barnens intressen och behov. De dokumenterar, följer upp och reflekterar över sitt arbete, både enskilt och i olika gruppkonstellationer för att säkerställa att verksamheten håller en god kvalitet. Under detta verksamhetsår kommer vi att fördjupa vårt arbete med pedagogisk dokumentation för att tydligare synliggöra hur verksamheten stödjer barns utveckling och lärande och förändras i förhållande till barnens intressen och behov.

Värdegrund

Vi arbetar aktivt med förskolans värdegrund och har tema ”kompis” som fokus under höstterminen. Vi vill stötta varje barn till att utveckla en god självkännedom och självkänsla, förmåga att ta ansvar för sig själva och miljön, samt lära sig respektera andra människor och naturen.

Vi lägger stor vikt vid att stötta barnen att lära känna sig själv och sina behov, förstå och sätta ord på sina känslor för att kunna uttrycka och hantera dem i förskolans miljö i samvaro med andra. Vår verksamhet ska kännetecknas av ett aktivt arbete med att främja likabehandling utifrån individuella behov, förståelse för allas lika värde och acceptans av olikheter. Barnen resonerar om hur man är en bra kamrat och hur man beter sig mot varandra. Barnen får också göra övningar/lekar som syftar till att varje barn får känna sig värdefull genom att bli sedd och lyssnad på. Vi har mycket fokus på olika känslor och hur man uttrycker och hanterar dem på ett konstruktivt sätt. Barnen får tillfälle att reflektera över hur det kan kännas att hamna i olika situationer och sätta sig in i hur det kan vara att bli utsatt för orättvisor.

Vi har enats om normer och värden som ska genomsyra arbetet i förskolan och vi har trivselregler som gäller alla på förskolan. Vår gemensamma strävan är att följa nedanstående regler inomhus.

 • Vi talar lågmält och mjukt till varandra och går fram till varandra för att prata.
 • Vi lyssnar på varandra och väntar tills det blir vår tur att prata.
 • Vi går inomhus – rör oss mjukt och lugnt för att inte störa.
 • Vi låter alla arbeta ifred – visar hänsyn och respekt för de som arbetar eller leker.
 • Vi använder en sak i taget och ställer tillbaka saker där vi tog dem.
 • Vi är försiktiga med material som finns på förskolan.

En dag på förskolan

6.30 förskolan öppnar på avd. Igelkotten
8 -8.30 frukost
8.30 barn som kommer kl. 8.30 och senare tas vanligtvis emot ute på gårdarna
9.00 planerad aktivitet (projektarbete) / uteverksamhet
11.30-12.00 lunch
12-13 vila / läsvila eller lugnare aktivitet för de större barnen
13-14.30 aktivitet och lek inne eller ute
14.30 mellanmål
15-16.30 aktiviteter och lek inne eller ute
16.30 fruktstund på Igelkotten för de barn som är kvar på förskolan
17.30 förskolan stänger

Delar av personalen har planerings- och reflektionstid på måndag och fredag förmiddag, vilket innebär att övrig personal hjälps åt att ta hand om barnen.

Föräldrasamverkan

 • Föräldraaktiv inskolning – Vi tillämpar en föräldraaktiv inskolning då föräldrarna finns med på förskolan under en tredagarsperiod. Barn och förälder deltar i de aktiviteter som sker på förskolan.
 • Föräldramöte en gång per termin.
 • Utvecklingssamtal en gång per år.
 • Luciafest
 • Sommaravslutning med vernissage

Det finns ett föräldraråd på förskolan som träffas en gång per termin. Rektorn är sammankallande och en förälder från vardera hemvist, samt två representanter från personalgruppen ingår.

Matpolicy

Vi har egen kock i köket som tillagar maten på förskolan. Han undviker onödigt socker i maten och vi serverar ingen mat med glutamat och/eller aspartam. Vi uppmuntrar barn att smaka på allt, men barnet väljer själv vad det vill äta av det som serveras. Vi serverar vatten till lunch och mjölkprodukt till frukost och/eller mellanmål.

Klagomålshantering på Torpstugan

Klagomål och synpunkter på verksamheten kan lämnas muntligen och skriftligen. De framförs i första hand till personal på den avdelning det gäller eller där ens barn är placerat. I andra hand till förskolechef som skyndsamt skall se över situationen som gett upphov till klagomål. Naturligtvis kan ni alltid vända er direkt till förskolechefen med synpunkter och klagomål som gäller verksamheten. Det finns ett särskilt dokument som ni kan be personalen om för att lämna in skriftligen. Alla klagomål av större vikt skall dokumenteras, samt hanteras skyndsamt av förskolan. Återkoppling ska ges så snart som möjligt till den/de som tagit upp det.

Välkommen att kontakta oss!