Ångbåten Centrum

Pedagogik och förhållningssätt

Förskolans utbildningssidé utgår från en helhetssyn på människan, och stimulerar utveckling och lärande för hela barnet – hjärta, hjärna, kropp och själ. Utbildningen grundar sig på den nationella läroplan för förskolan (Lpfö 18) samt övriga förordningar som gäller för förskola.

Pedagogerna planerar utbildningen och undervisningen utifrån läroplansmål med utgångspunkt i barnens intressen, erfarenheter och behov. De dokumenterar, följer upp och reflekterar kring utbildningens form och innehåll, både enskilt och kollegialt i grupp för att säkerställa en god kvalitet.

Miljön kring barnet är viktig för dess trygghet, välbefinnande och utveckling. En lugn harmonisk och stressfri arbetsmiljö är en förutsättning, för både barn och vuxna. Förskolan ska på bästa sätt tillgodose barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling, så att barnet utvecklar en god självkänsla.

Atmosfären kännetecknas av tillit till barn och deras förmågor. Den pedagogiska miljön är ständigt föränderlig och anpassad utifrån barnens intresse och behov. Material finns tillgängligt på barnens nivå och de kan fritt välja aktivitet efter önskemål. Barnen har möjlighet till inflytande genom att pedagogerna är tillåtande i sitt förhållningssätt och tar tillvara barnens tankar, idéer, önskemål och förslag. Barnens självständighet uppmuntras genom ”hjälp till självhjälp” i en miljö där varje barns individuella behov påverkar verksamhetens utformning, samtidigt som det ger barnet erfarenhet av att samverka i grupp.

I grundverksamheten ingår vardagliga rutinsituationer som pedagogerna tar till vara för att stimulera barnens utveckling och lärande mot läroplansmål. Barnen utmanas även i olika planerade aktiviteter för att utveckla förmågor inom de olika läroplansområden, såsom normer och värden, hälsa och rörelse, språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik samt digital teknik.

Förskolans värdegrund

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla en god självkännedom och självkänsla, förmåga att ta ansvar för sig själv och sin miljö, samt lära sig respektera andra människor. Det är viktigt att stötta barn att lära känna sig själv och sina egna intressen och behov. Att förstå och sätta ord på sina känslor, för att kunna uttrycka och hantera dem i förskolans miljö och i samvaro med andra.

Förskolan arbetar aktivt med att främja likabehandling utifrån individuella behov, förståelse för allas lika värde samt acceptans av likheter och olikheter. Utbildningen genomsyras av ”Tema kompis” – där barnen får göra övningar/lekar som syftar till att lära känna sig själv och varandra. Varje barn får känna sig värdefull genom att bli sedd och lyssnad till i grupp. Det samtalas om olika känslor, hur de känns i kroppen samt hur man uttrycker och hanterar känslor på ett bra sätt. Barnen ges tillfälle att reflektera över hur det kan kännas att hamna i olika situationer som väcker känslor inom dem.

Barns integritet är av stor betydelse och arbetet med ”Stopp min kropp” framtaget av Rädda Barnen ingår.

Förskola och hem

  • Introduktion med introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte en gång per läsår

Andra förekommande aktiviteter som luciafirande, sommaravslutning och ”drop in fika”.