KUL i Björknäs

En förskola för hela barnet - hjärta, hjärna, kropp och själ

En liten enhet med familjär känsla. Barn, pedagoger och du som förälder har hela tiden ett nära samarbete. De yngre barnen lär av de äldre och de äldre barnen hjälper de yngre. Det leder till god kamratskap och barnen lär sig på ett naturligt sätt att respektera och acceptera varandra olikheter och likheter. Barnen har reellt inflytande i vår verksamhet och vi utforskar tillsammans de saker som intresserar dem med fokus på målen i förskolans läroplan. Dagarna varvas med utelek och innelek, samt små och stora projekt utifrån barnens intressen och behov.

Pedagogik och förhållningssätt

Vår främsta ambition är att förskolan ska vara kul, trygg och tillåtande. Barnens egna initiativ ska tas tillvara i verksamheten. Vi vill stå för kreativitet och utmaning i lek och lärande som är utvecklande för varje barn och dess unika förmågor.

Vi ser och lyssnar aktivt på barnen i verksamheten för att upptäcka deras intressen och behov och därmed kunna stimulera och uppmuntra dem vidare i sitt kunskapsskapande. Barn tar till sig kunskap på många olika sätt. De undersöker och upptäcker hela tiden saker i sin omgivning som fångar deras intresse och väcker förundran. I vår verksamhet tar vi tillvara på detta och skapar goda relationer där vi lär tillsammans och av varandra i olika sammanhang.

Vår dagliga verksamhet består av många olika aktiviteter som uppmuntrar barn i lek och lärande. Språk och kommunikation, matematik och teknik, sång och musik, skapande och naturkunskap ingår i vår grundverksamhet. Våra pedagoger har god kunskap om barns tidiga rörelseutveckling och dess betydelse för barnets utveckling och vi arbetar med medveten rörelseträning. Vi gör både aktiviteter i stor grupp, mindre grupp och individuellt, så att varje barn får möjlighet att lära på sitt sätt och efter sina förmågor.

Vi vill skapa en lugn och harmonisk miljö där både barn och vuxna känner trygghet och arbetsro. Material är uppställt så att barnen själva ska kunna välja och ta fram det de vill sysselsätta sig med och barnen ska få tid att avsluta i lugn och ro. Miljön är föränderlig utifrån vad som pågår i verksamheten och vad barnen intresserade av.

Barnen har möjlighet till inflytande genom att vi har ett tillåtande förhållningssätt till barnens förslag och önskemål. Vi uppmuntrar självständighet genom att ge ”hjälp till självhjälp” i en miljö där varje barns individuella behov påverkar verksamhetens utformning, samtidigt som vi ger barnet erfarenhet av att samverka i grupp. Vi uppmuntrar barnen att samarbeta och hjälpa varandra. Vi vill stötta varje barn till att utveckla en god självkännedom och självkänsla, förmåga att ta ansvar för sig själva och miljön, samt lära sig respektera andra människor och naturen.

Vår gemensamma strävan är att följa några få regler inomhus.
• Vi talar lågmält och mjukt till varandra och går fram till varandra för att prata.
• Vi lyssnar på varandra och väntar tills det blir vår tur att prata.
• Vi går inomhus – rör oss mjukt och lugnt för att inte störa.
• Vi låter alla arbeta ifred – visar hänsyn och respekt för de som arbetar eller leker.
• Vi är försiktiga med material som finns på förskolan och tar gemensamt ansvar för vår lekmiljö.

Pedagogerna strävar alltid efter att
• vara tålmodiga och stödjande
• uppmuntra till kreativitet, upptäckarglädje och nyfikenhet i lek och lärande
• erbjuda olika aktiviteter och material så att barnen kan välja efter intresse och lust
• uppmuntra barnen att ta eget initiativ i att välja aktivitet
• förstå barnets individuella förmågor och erfarenheter
• möta varje barn utifrån dess dess behov och intressen
• prata med och lyssna aktivt och lyhört till barnen
• uppmuntra barnens självständighet
• ge barnen tid att pröva att göra saker på egen hand
• vara goda förebilder

Vår ambition är att på bästa sätt tillgodose barnets lust och nyfikenhet och att dess egna erfarenheter, intresse och behov blir grunden för hur förskolan utvecklar sin verksamhet för att ge stimulans och möjligheter till utveckling och lärande för barnet.

Pedagogernas roll och arbetssätt, allt arbetsmaterial och målen för lärandet baseras på en helhetssyn på barnet, människan och världen. Allt hänger ihop, påverkar och påverkas i det som sker i de mellanmänskliga och materiella relationerna.

Välkommen till Förskolan Kul!